Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz zakupu towarów i płatności za usługi/towary marki Up Your Life.

 

Właścicielką marki Up Your Life jest Magdalena Górnisiewicz działająca pod firmą MG INVESTMENT Magdalena Górnisiewicz z siedzibą w Buczkowicach 43-374, ul. Grunwaldzka 542, NIP: 937250348, REGON: 362373172.

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców kupujących usługi/towary przedstawione w ofercie marki Up Your Life na stronie internetowej www.upyourlife.pl oraz określa tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość – online.

 

§ 2 Definicje

 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę na odległość, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawierająca ze Sprzedawcą umowę na odległość.

 

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów usług/towarów Sprzedawcy.

 

Sprzedawca – osoba fizyczna, właścicielka marki Up Your Life prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MG INVESTMENT Magdalena Górnisiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 937250348, REGON: 362373172.

 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (online), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane na adres e-mail: magda@upyourlife.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

Produkt – dostępne na stronie www.upyourlife.pl usługi/towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość (online). Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

 

Adres Sprzedawcy: Buczkowice 43-374, ul. Grunwaldzka 542

Adres e-mail Sprzedawcy: magda@upyourlife.pl

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Umowa Sprzedaży

 

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w przypadku:

 

• złożenia przez Klienta zamówienia na adres e-mail: magda@upyourlife.pl, w zamówieniu Klient winien wskazać następujące dane: dane osoby kupującej/nazwa firmy oraz dane do faktury, i umówioną usługę/towar oraz cenę,

 

• uiszczenia przez Klienta zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line, na podany przez Sprzedawcę nr konta bankowego przesłany na podany przez Klienta adres e-mail,

 

• otrzymania przez Klienta oraz Sprzedawcę potwierdzenia realizacji transakcji.

 

2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usług/towarów, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.upyourlife.pl. Złożenie zamówienia na adres magda@upyourlife.pl jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

 

3. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Sprzedającego informacji o wpływie środków na rachunek bankowy.

 

4. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail magda@upyourlife.pl podając dane do faktury VAT.

 

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.

 

9. Wycena usług/towarów znajduje się na stronie www.upyourlife.pl lub przesyłana jest indywidualnie na adres mailowy podany przez Klienta.

 

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie świadczonych usług/towarów umieszczonych na stronie www.upyourlife.pl.

 

§ 5 Dane osobowe Klienta

 

1. Administratorem danych przekazanych przez Klienta jest Sprzedawca.

 

2. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności i usługi.

 

4. Odbiorcą podanych danych przez Kupującego mogą być upoważnieni pracownicy Sprzedającego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego.

 

5. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 

6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

18. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.upyourlife.pl